Privacy statement

DPO One hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens in principe zijn beschreven in deze privacy verklaring
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, deze respecteren en u hierop wijzen in de privacy verklaring

DPO One respecteert de privacy van al haar klanten, zakenpartners en eigen werknemers. Wij gebruiken persoonsgegevens voor de uitvoering (verwerkingen) van de volgende bedrijfsprocessen.

 • Sales en activatie
  • Persoonsgegevens: naam, adres, email en telefoonnummer contactpersonen van klanten en zakenpartners
 • Support & Relatiemanagement
  • Persoonsgegevens: naam, email en telefoonnummer contactpersonen van klanten en zakenpartners
 • Financiën en administratie
  • Contactgegevens en namen van klanten, werknemers en van business partners

Voor bovengenoemde verwerkingen zijn onder meer vastgelegd: de controller (is DPO One), doelstelling verwerking, grondslag voor verwerking, type verwerkte persoonsgegevens, eventueel betrokken derde partijen, bewaartermijn en technische en organisatorische maatregelen ter bescherming privacy.

De processen en systemen die we hierbij gebruiken zijn adequaat beveiligd en er zijn voldoende organisatorische maatregelen ingevoerd om de privacy van personen te beschermen. Onze medewerkers ontvangen trainingen op het gebied van AVG en privacy met als doel op correcte wijze om te gaan met uw persoonsgegevens.

Rechten van betrokkenen

DPO One geeft gehoor aan privacy verzoeken van betrokkenen. De volgende rechten bestaan en zijn met de komst van AVG uitgebreid:

 • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.
 • Het recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van hen verwerkt in te zien.
 • Het recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking. Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Indien u een verzoek heeft met betrekking tot uw privacy rechten verzoeken wij u contact met ons te zoeken via het contactformulier op onze website of een brief te schrijven naar ons postadres. Voordat wij uw verzoek kunnen behandelen willen wij vaststellen dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. De identiteit vaststellen kan bijvoorbeeld aan de hand van het rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs. Op de website van de Rijksoverheid kunt u lezen hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs verstrekt. Voor meer info:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs

Vragen

DPO One is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacy verklaring vragen heeft kunt via onze website contact met ons opnemen. DPO One zal regulier de privacy verklaring beoordelen en desgewenst actualiseren.

DPO One BV
Hogeweg 14
1098 CB Amsterdam
Nederland
info@www.dpo-one.com